2024.03.31

Ngày lễ Higashiyama Bussan

Đây là những ngày làm việc và ngày đóng cửa của Higashiyama Bussan.

Tháng 2024 năm 7

Chúng tôi sẽ đóng cửa vào tháng 7.
ろ し 願 い 致 し ま す

người bán hàng

Ngày lễ4日、5日、11日、12日、18日、24~26日、29日(14:00 – 14:30)

Tháng 2024 năm 8

Chúng tôi sẽ đóng cửa vào tháng 8.
ろ し 願 い 致 し ま す

người bán hàng

Ngày lễNgày 6, 8, 16, 20-29
*Ngày 13 đến ngày 15 (không ăn uống bên trong, mở cửa đến 17 giờ chiều)

Thưởng thức Shima