2024.06.14

Về việc kết thúc hoạt động của Kintetsu “Tàu Mijumaru”

Thưởng thức Shima