2024.06.11

Hiện đã có cuốn sách nhỏ kỹ thuật số dành cho cuốn sách nhỏ thu hút du lịch giáo dục "Du lịch giáo dục ở phiên bản Ise-Shima 2024"!

Cuốn sách nhỏ kỹ thuật số “Chuyến đi mang tính giáo dục ở phiên bản Ise-Shima 2024”

Một phiên bản sửa đổi của cuốn sách nhỏ thu hút du lịch giáo dục của Thành phố Shima "Du lịch giáo dục ở Ise-Shima" đã được tải lên.

Vui lòng sử dụng nó khi xem xét các chuyến đi mang tính giáo dục như chuyến đi học, chuyến đi học tập và chuyến đi thực địa.

Chúng tôi hiện đang chuẩn bị xuất bản phiên bản sửa đổi của cuốn sách nhỏ này. Chúng tôi dự định phát hành một bản tin với nhiều thông tin mới hơn (chẳng hạn như sự xuất hiện của các cơ sở giải trí mới).

Liên kết hữu ích

Thưởng thức Shima